Relevante wet- en regelgeving
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormt de algemene basis voor inrichting van de gegevensverwerking in de praktijk. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bevatten op een aantal punten een concretisering van de algemene normen van de Wbp en vormen daarnaast een aanvulling. De geheimhoudingsbepalingen uit de Wet BIG en de WGBO en de dossierplicht uit de WGBO worden gehanteerd.

In de WGBO wordt concreet gemaakt welke rechten en plichten u heeft als u zorg ontvangt. Dit is bijvoorbeeld het recht op informatie. U kunt alleen een weloverwogen beslissing nemen over het aangaan van een behandeling, als de hulpverlener u voldoende informatie heeft gegeven. Ook mag een zorgverlener of arts u niet behandelen zonder uw toestemming en heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Daarnaast is in deze wet het recht om zelf uw hulpverlener te kiezen, vastgelegd.
Meer informatie over de WGBO vindt u hier.

Naast de hierboven genoemde wetten wordt de beroepscode voor psychotherapeuten gevolgd. Als psychotherapeut heb ik een beroepsgeheim. Dit kan slechts in twee gevallen ‘opgeheven’ worden, namelijk alleen indien er sprake is van dreigende suïcide en/of bedreiging van anderen.

Indien gewenst kan ik u de checklist Privacywetgeving die ik hanteer, overhandigen.

 

Meldcode
In geval van vermoeden van geweld of mishandeling moet ik mij houden aan de regels zoal beschreven in de Meldcode Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. Hiervoor maak ik gebruik van het door de LVVP geschreven stappenplan voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie hierover vindt u hier.