Privacy
Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van wettelijke voorschriften. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven. Informatieverstrekking aan derden, zoals bedrijfsarts en verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen. U moet schriftelijk toestemming geven voor alle informatie die aan derden wordt verstrekt.

Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden, tenzij u dat niet goed vindt. Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met inachtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld.

U kunt meer informatie vinden op de website van de LVVP: Wet en regelgeving

 

Relevante wet- en regelgeving
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormt de algemene basis voor inrichting van de gegevensverwerking in de praktijk. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bevatten op een aantal punten een concretisering van de algemene normen van de Wbp en vormen daarnaast een aanvulling. De geheimhoudingsbepalingen uit de Wet BIG en de WGBO en de dossierplicht uit de WGBO worden gehanteerd.

In de WGBO wordt concreet gemaakt welke rechten en plichten u heeft als u zorg ontvangt. Dit is bijvoorbeeld het recht op informatie. U kunt alleen een weloverwogen beslissing nemen over het aangaan van een behandeling, als de hulpverlener u voldoende informatie heeft gegeven. Ook mag een zorgverlener of arts u niet behandelen zonder uw toestemming en heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Daarnaast is in deze wet het recht om zelf uw hulpverlener te kiezen, vastgelegd.
Meer informatie over de WGBO vindt u hier.

Naast de hierboven genoemde wetten wordt de beroepscode voor psychotherapeuten gevolgd. Als psychotherapeut heb ik een beroepsgeheim. Dit kan slechts in twee gevallen ‘opgeheven’ worden, namelijk alleen indien er sprake is van dreigende suïcide en/of bedreiging van anderen.

Indien gewenst kan ik u de checklist Privacywetgeving die ik hanteer, overhandigen.

 

Meldcode
In geval van vermoeden van geweld of mishandeling moet ik mij houden aan de regels zoal beschreven in de Meldcode Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. Hiervoor maak ik gebruik van het door de LVVP geschreven stappenplan voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie hierover kunt u klikken op de volgende link: Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.