Aanmelding en intakefase

Aanmelding vindt plaats via het contactformulier op de website, via email of via telefoon. U kunt zich aanmelden wanneer u een verwijzing voor een psycholoog of psychotherapeut heeft gekregen van uw huisarts, bedrijfsarts of de POH-GGZ van uw huisarts. Deze is noodzakelijk in verband met de vergoeding van de behandeling. Ook dient u bij het eerste gesprek een geldig identificatiebewijs mee te nemen.

psycholoog
De behandelruimte

 

Na de aanmelding vindt een eerste intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek zullen uw klachten en problemen zo goed mogelijk in kaart gebracht worden om helder te krijgen wat een passende behandeling kan zijn.
Wanneer de problematiek binnen een beperkt aantal gesprekken te behandelen is, zal de behandeling na het intakegesprek starten in de Generalistische Basis GGZ.

Wanneer de problematiek ernstiger is, worden meerdere intakegesprekken gepland om een probleemanalyse en voorlopige diagnose te krijgen. De behandeling die hier op volgt duurt langer en vindt plaats in de eerder genoemde Specialistische GGZ. Omdat goede diagnostiek belangrijk is voor het vinden van een passende behandelmethode, worden in de intakefase altijd vragenlijsten afgenomen.

Als afsluiting van de intakefase vindt een adviesgesprek plaats waarin mijn bevindingen samen met het behandelplan aan de cliënt ter goedkeuring voorgelegd wordt. Het is belangrijk dat de cliënt zich kan vinden in het behandelplan omdat dit de basis is van de samenwerking.

Het is niet automatisch zo dat op iedere intake een behandeling volgt. Het kan voorkomen dat na de intakefase blijkt dat de behandeling die ik aanbied, niet passend is voor u of dat er geen classificatie gesteld kan worden, die valt onder de ZVW. In dat geval verwijs ik u terug naar de huisarts, zodat deze u kan verwijzen naar een behandelaar die u wel een passende behandeling kan aanbieden.

Na de intakefase, stuur ik een kort bericht naar de huisarts over de bevindingen en de afspraken omtrent de behandeling, die met u gemaakt zijn.

Behandelfase

Na de intakefase, volgt meestal de behandelfase. Afspraken vinden over het algemeen wekelijks plaats en duren ongeveer 45-50 minuten, maar hiervan kan afgeweken worden wanneer de situatie daar om vraagt. Voor een goede en verantwoorde behandeling binnen mijn praktijk moet u in ieder geval in staat zijn u tussen de afspraken in zelfstandig te handhaven.
Aan het einde van de behandelfase vinden afspraken minder vaak plaats, om het effect van de therapie over langere tijd te kunnen monitoren.

De duur van de behandelfase kan verschillen, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Behandelingen kunnen enkele weken, maanden of zelfs langer dan een jaar duren.

De behandeling is zoveel mogelijk op maat gemaakt, wat betekent dat ik, afhankelijk van de klachten, elementen uit verschillende theoretische kaders en behandelmethodieken kan gebruiken om de behandeling vorm te geven. Informatie hierover vindt u op de pagina Behandelaanbod.
Het streven is, voor zover mogelijk en indien van toepassing, de richtlijn te volgen die hoort bij de belangrijkste diagnose. Meer informatie over richtlijnen in de GGZ vindt u hier.

Tijdens de behandelfase neem ik ook met regelmaat vragenlijsten af, om de goede voortgang van de therapie te waarborgen.

Rom

Zorgverzekeraars eisen een effectmeting van de behandeling. Dit wordt Routine Outcome Monitoring genoemd, afgekort ROM. Dit houdt in dat bij start – en afsluiting van de behandeling een ROM-vragenlijst afgenomen wordt. Wanneer de behandeling langer duurt, wordt de vragenlijst ook gedurende de behandelfase afgenomen.

De ROM-meting vindt plaats via internet, wat wil zeggen dat ik u de lijst via een mail stuur.

De meting wordt gedaan via de ROM-portal van de Praktijkdata, mijn praktijksoftware. Dit is een systeem dat is ontwikkeld voor een anonieme opslag van de meetresultaten. Voor het afsluiten van contracten kan de zorgverzekeraar aan een behandelaar vragen te bewijzen of er voldoende aan effectmeting is gedaan. De zorgverzekeraar krijgt dan geen inhoudelijke gegevens, alleen informatie óf er ROM-vragenlijsten zijn ingevuld, hoeveel, en of dit inderdaad voor en na de behandeling is gedaan.

Dossier

Het verloop van de behandeling wordt in een dossier bijgehouden.

U mag uw dossier inzien of een kopie hiervan meenemen. De eerste kopie is kosteloos; indien u meer exemplaren wilt, kan het voorkomen dat ik een kleine vergoeding vraag, afhankelijk van de grootte van het dossier. U heeft daarnaast het recht een deel van uw dossier te laten vernietigen.
Ik bewaar uw dossier tot 15 jaar nadat de therapie is afgesloten.